MİLAS MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN    
Muğla ili, Milas İlçesinde aşağıda bilgileri ve özellikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazların 2886 sayılı kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ve 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile kullanma izni ihalesi yapılacaktır.  
1. Taşınmazların satış ve kullanma izni  ihaleleri 03/03/2017 tarihinde ilanda belirtilen saatte Milas Milli Emlak Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürü makam odasında yapılacaktır.          
2. İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Milas Milli Emlak Müdürlüğü, Milli Emlak Servisinde ücretsiz olarak görülebilir.            
3. Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaşması şarttır.        
    Postadaki gecikmelerden idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.                  
4. İhalelere iştirak etmek isteyenler, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz ya da 2886 sayılı Kanunun 27 nci maddesine uygun hazırlanmış banka teminat mektubunu (süresiz, limit içi),        
    Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli örneği ile Yerleşim Yeri belgesini, vekaleten katılacakların Noter Tasdikli Vekaletnameyi, Tüzel kişiler ise belirtilen belgelere ek olarak İdare merkezlerinin         
   bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde (2017 yılı) alınmış sicile kayıtlı olduğuna      
   dair belge, noter tasdikli Yetki Belgesi ve imza sirkülerini ihale saatine kadar ihale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. (Belgelerin aslı veya noter tasdikli suretlerinin ibrazı         
   gerekmektedir.) Banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.            
5.4706 sayılı Kanun gereğince taşınmazmal satışlarında ihale bedeli, peşin ödenebileceği gibi talep edilmesi halinde sözleşme yapılarak taksitle ödenebilecektir. Taksitlendirme halinde satış bedelinin 1/4 ü (dörtte biri)    
 peşin, kalanı en fazla 2 yılda eşit taksitlerle kanuni faizi ile ödenir. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilemeyecektir. Ferağın verilebilmesi için taksite bağlanan borç ile      
   kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya Türk Medeni Kanununun 893 üncü maddesinin 1 inci bendi uyarınca satışı yapılan taşınmaz üzerine kanuni       
   ipotek tesis edilir.                          
6. 4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz mal satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) muaftır.      
7. Satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.            
9. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                      
10. Milas Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Servisinin (0252) 512 11 70 nolu telefonundan ayrıntılı bilgi alınabilir.            
11. Türkiye genelindeki ihale bilgileri "www.milliemlak.gov.tr" internet adresinden, Muğla ili genelindeki ihale bilgileri "www.mugla-def.gov.tr" internet adresinden takip edilebilir          
                             
2886 SAYILI KANUNUN 45. MADDESİ UYARINCA SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR    
Taşınmaz No Mahalle Mevki Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati    
48090108276 Avşar Avşarönü Tarla 109 546 26.269,97 Tam 1/100.000 Çevre Düzeni Planında Tarım alanı ve önemli Doğa alanı içersinde kalmaktadır. ( Taşınmaz içerisinde Hamdi Özdemir tarafından 2006 yılında yapılan tek katlı bir adet ev, müştemilat( depo,wc ve sundurmalar), 2012 yılında yapılan Hayvan Ağılı ve Müştemilatı ve 8 tane büyük ve bir tane küçük toplam 9 adet balık yetiştirme havuzu bulunmaktadır.  638.000,00 63.800,00 03.03.2017 09:00    
48090100978 Avşar Avşarönü Tarla 109 506 20.104,78 Tam 1/25000 Ölçekli Muğla Nazım İmar Planında Su Ürünleri Üretimi Yetiştiriciliği alanında kalmaktadır. 311.625,00 31.162,50 03.03.2017 09:30    
48090116710 Mutluca İnönü Arsa   1822 369,31 Tam 1/1000 Ölçekli İmar Planında Ayrık nizam 2 kat konut alanında kalmaktadır. E:0,50 hmax:6,50 ( Şagili Mehmet BENCİK'tir.) 138.492,00 13.849,20 03.03.2017 10:00    
48090103959 İkizköy Alageriş Tarla   417 14.880,00 Tam 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Turizm Merkezinde kalmaktadır. 297.600,00 29.760,00 03.03.2017 10:30    
48090103961 İkizköy Alageriş Tarla   425 5.893,00 Tam 1/100.000 Ölçekli  Çevre Düzeni Planındanında Turizm Merkezinde kalmaktadır. 117.860,00 11.786,00 03.03.2017 11:00    
48090118044 Kafaca   Fundalık   1627 19.700,82 Tam  1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Orman alanında kalmaktadır. 197.009,00 19.700,90 03.03.2017 11:30    
48090117825 Dörttepe Tütünlük Arsa 146 1 2.055,80 1.759,50 1/1000 Ölçekli Mevzii imar planında Günübirlik Tesis alanında kalmakta olup, E:0,20 hmax:4,50 m dir. (3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir. Taşınmaz hisselidir. 527.850,00 52.785,00 03.03.2017 13:30    
48090105867 Meşelik Köycivarı Avlulu  Ev ve Zeytinlik   243 4.595,39 Tam Köy yerleşik alan içerisinde kalmaktadır. İçindeki ev ve Zeytin ağaçları Hüseyin oğlu Turan Erdimin 25 seneyi mütecaviz bir zamandan beri zilliyetindedir. 404.142,00 40.414,20 03.03.2017 14:00    
48090100268 Hacıilyas EnginÇıkmazı 2 Katlı Kargir ev ve Avlusu 371 44 127,03 Tam 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında ÖK3-Ticaret+Konut alanında kalmaktadır. Emsal=1,40, TAKS:0,35  Hmax: 12,50 m dir. Ancak taşınmazın yola terki yapılmadan şuulu durumu düzeltmeden inşaat izni verilmez.Tapu Kaydında 3. Derece Kentsel+Arkeolojik Sit şerhi mevcuttur. Taşınmaz üzerinde herhangi bir muhdesat bulunmamaktadır. 190.545,00 19.054,50 03.03.2017 14:30    
48090102375 Danişment Dedekırı  Taşlık, Çalılık  149 6 2.434,78 Tam 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında Tarım alanında kalmaktadır. 12.200,00 1.220,00 03.03.2017 15:00    
48090102361 Danişment Dedekırı  Taşlık,Çalılık ve Çamlık 124 89 4.835,07 Tam 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında orman alanı ve önemli doğa alanında kalmaktadır.  24.175,35 2.417,54 03.03.2017 15:30    
                             
2886 SAYILI KANUNUN 51/g  MADDESİ UYARINCA KULLANMA İZNİ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ    
                             
Taşınmaz No Mahalle Mevki Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Cinsi Kullanma Bedeli / Süresi / Açıklama Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati    
48090200664 Kazıklıbucak Tatlıkuyu     387,50 D.H.T.A. Milas İlçesi Kazıklıbucak Mahallesinde bulunan 121 ada 474 parsel numaralı taşınmazın deniz cephesinde bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki 387.50 m2 lik alanda 30 yıl süreli kullanma izni verilmesine esas olmak üzere , ilk yıl  için tespit edilen 56.188,00 TL "İskele ve Kıyı Düzenlemesi" amaçlı kullanma izni ihalesi yapılacaktır.  ilk yıl için 56.188,00 16.856,40 03.03.2017 16:00