65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA 2022 SAYILI KANUNA GÖRE AYLIK BAĞLANMASI İLE İLGİLİ BAŞVURULAR BAŞVURU KOŞULLARI

        65 Yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun (kendisi ve aynı hanede ikamet eden eşi) bir gelir veya aylık almayan,nafaka bağlanmamış ve bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir gelire sahip bulunmayan vatandaşlar.

 

        65 Yaşını doldurmadığı halde başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde malul olduklarını tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan vatandaşlar.

 

GEREKLİ BELGELER 

        1. Talep formu (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığından)
        2. Kimlik Fotokopisi yada vukuatlı nüfus örneği.
        3. 1 adet fotoğraf.
        
AÇIKLAMALAR

        Yukarıda başvuru koşullarına uyan ve muhtaçlıkları İl veya İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları mütevelli heyetince karara bağlanan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece 300 gösterge rakamının har yıl bütçe kanunu ile tespit edilecek katsayı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

        Bunlardan evli olup, eşleri yukarıda şartlara haiz olanların aile reislerine ise bu aylık %50 arttırılarak bağlanır. Herhangi bir şekilde bu maddede yazılı miktardan fazla devamlı gelir sağlayan veya sağlanması mümkün olan kimselerin geçim kaynağı var sayılır ve kendilerine aylık bağlanmaz.


        Hak sahiplerine bağlanan aylıklar 3 ayda bir peşin olarak verilir.

        Bu kanundan yararlananlar devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi edilirler.